Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

https://akademija.finance.si/pogoji

Splošni pogoji za prijave na dogodke in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov Poslovne akademije Časnika Finance d.o.o.

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen Dogodek pred izvedbo Dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo Dogodkov.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov Poslovne akademije Časnika Finance d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (konference, seminarje, delavnice in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki), ki jih organizira Poslovna akademija družbe Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja akademija.finance.si/pogoji in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani akademija.finance.si .

2. Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani akademija.finance.si za posamezen dogodek ali prek elektronske pošte na naslov akademija@finance.si. Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete po pošti, na naslov Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali faksu 01/30 91 505, v primeru prostih mest, pa je možno izpolniti prijavnico in pristopiti k Dogodku tudi na mestu Dogodka.

Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke:

 • Ime in priimek udeleženca* in funkcijo v podjetju
 • Podatke o plačniku / prijavitelju na Dogodek: podjetje, naslov, ID za DDV, matična številka*
 • Telefon, Faks, e-pošta*
 • Žig in podpis prijavitelja na Dogodek*

(podatki označeni z * so obvezni. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov v rubriki 6. )

Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani posameznega dogodka v polju kotizacija/prijava je navedena višina kotizacije in morebitni popusti, ki jih prizna Organizator.
Organizator bo po opravljenem Dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Popust se obračuna le v primeru, da Organizator prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje popusta.

3. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po priporočeni pošti na naslov Poslovna akademija, Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov akademija@finance.si .
Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.1. Odpoved prijave na dogodek brez obveznosti plačila kotizacije

Zadnji rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 72 ur pred uro v programu Dogodka objavljenega začetka posameznega Dogodka.

3.2. Kasnejša odpoved prijave na Dogodek

V primeru odpovedi prijave do vključno 1 delovni dan (24 ur) pred v programu Dogodka objavljenim začetkom Dogodka, vam bo Organizator zaračunali administrativne stroške v višini 30 % od zneska kotizacije za posamezen Dogodek, pri poznejši odjavi pa bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred Dogodkom štel le na delovne dneve pred Dogodkom.

3.3. Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka, o čemer bo predhodno obvestil udeležence.

4. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na Dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico, pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival Dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.) Organizator omogoča udeležbo na Dogodkih po lastni presoji.

Organizator ima kadarkoli in brez vnaprejšnje objave ali pojasnila pravico odreči novinarjem pravico brezplačne udeležbe na seminarju, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

5. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno (nimamo te možnosti povsod). Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom.

6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo za namene, za katere so bili podatki zbrani, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Več v politiki zasebnosti.

V kolikor se posamezna oseba strinja, da se podatki o njej v bodoče uporabljajo tudi za namene neposrednega trženja (obveščanja o novih produktih in storitvah Časnika Finance , obveščanja o dogodkih Časnika Finance), mora za to dati pisno privolitev. Časnik Finance se zavezuje, da bo s tako pridobljenimi podatki ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s politiko zasebnosti.

Oseba, navedena na prijavnici, lahko kadarkoli zahteva, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja izdelkov in storitev Časnika Finance, d. o. o..

Oseba, navedena na prijavnici lahko kadarkoli zahteva, da organizator:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • da informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t. i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
 • da dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Organizator bo zahtevo po izbrisu obravnaval skladno z določbami Oddelka 3 Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-1.

7.

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni Organizatorja (Časnika Finance d.o.o.).

8.

Splošni pogoji veljajo z dnem: 25.5.2018

Poslovna akademija
Časnik Finance d.o.o.